मुख्य पृष्ठ

जिल्हा संबंधाने

जिल्हा प्रशासन

कार्यालयीन विभाग

निविदा सूचना

उपयोगी संकेतस्थळे

माहितीचा अधिकार

महत्वाचे दूरध्वनी क्र.

निविदा सूचना

मगाराग्रारोहयो अंतर्गत जॉब कार्ड छपाई करून पुरविण्याकरीता दरपत्रक

मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा गडचिरोली येथे बाह्ययंत्रणेची निवड करण्याबाबत

रोहयो अंतर्गत सन २०१६-१७ चे संवैधानिक लेखापरीक्षणा करिता सनदी लेखापालाच्या नेमणुकीबाबत

"अ" वर्ग नदीघाट जाहीर लिलाव सन २०१७-२०१८(सिरोंचा तहसील)

सन २०१६-२०१७ या वर्षाचे रेतीघाट लिलावाबाबत

बारदाना विक्रीची जाहिराती ई-निविदा (पुरवठा शाखा)

जाहिर ई-लिलाव सुचना (पुरवठा शाखा) गडचिरोली

 

 

 

 

 

              महाराष्ट्र शासन ई-निविदा                 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!

|मुख्य पृष्ठ |

|साईटमॅप |

|अस्वीकृती आणि धोरणे |

|मदत |

|संपर्क करा |

शेवटचा बदल 06/12/2017

© वेबसाइट निर्मिती राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र गडचिरोली